Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL WEB

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 d' 11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, RECURSOS I INICIATIVES TUIXENT, S.A. (RITSA), amb NIF A25220401, d'ara endavant Forfets de Nòrdic, en qualitat de titular del web forfetsdenordic.cat, amb adreça a Plaça Serra del Cadí, 1, 25717 - Tuixent, direcció de correu electrònic: botiga@forfetsdenordic.cat, procedeix a comunicar-los la informació que conforma i regula les condicions d'ús d'aquesta pàgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que és publicat sota el domini forfetsdenordic.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'ÚS

La utilització de forfetsdenordic.cat atorga la condició d'usuari de forfetsdenordic.cat, sigui persona física o jurídica i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís Legal.

Si l'usuari no estigués conforme amb elles, s'abstindrà d'utilitzar forfetsdenordic.cat.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versió publicada per Forfets de Nòrdic pot ser diferent en cada moment en què l'usuari accedeixi al Portal.

Per tant, l'usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a forfetsdenordic.cat.

A través de forfetsdenordic.cat, Forfets de Nòrdic facilita a l'usuari l'accés i utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per Forfets de Nòrdic o per tercers autoritzats.

L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar forfetsdenordic.cat i els continguts conforme a la legislació vigent, l'Avís Legal i qualsevol altre avís o instrucció que es posin en coneixement, ja sigui per mitjà d'aquest mateix Avís Legal o en qualsevol lloc dels Continguts que conformen forfetsdenordic.cat, com són les normes de convivència, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquests termes, l'usuari s'obliga i compromet a NO emprar qualsevol dels Continguts amb fins i efectes il·lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal ús dels Continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts magatzemats en qualsevol equip informàtic propi o contractats per Forfets de Nòrdic, d'un altre usuari o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'usuari s'obliga i compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol mena de material que formi part de forfetsdenordic.cat, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enllaços, disseny gràfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d'usuari de forfetsdenordic.cat, sense que aquesta enumeració tingui caràcter restringit. Així mateix, conforme a tot plegat, l'usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, excepte que tingui autorització escrita i explícita de Forfets de Nòrdic, que és titular d'aquests drets, o bé que estigui legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el “copyright” i altres dades identificatives de la reserva de drets de Forfets de Nòrdic o dels seus titulars, de les empremptes i/o identificadors digitals, marques d'aigua o qualsevol altre medi tècnic establerts pel seu reconeixement.

L'usuari s'abstindrà d'obtenir i d'intentar accedir als Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició per aquesta finalitat, o s'hagin indicat per aquest fi en les pàgines web on es trobin els Continguts, o en general, els que s'emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilització de la web forfetsdenordic.cat, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a forfetsdenordic.cat són propietat de Forfets de Nòrdic o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendre’s en cap cas que l’ús o accés al Portal i/o als Continguts doni a l’usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l'usuari, com tampoc cap dret d’explotació que existeixin o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els continguts són propietat intel·lectual de Forfets de Nòrdic, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel·lectual són de titularitat de Forfets de Nòrdic o de tercers a qui se’ls hagi autoritzat el seu ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de la Propietat Intel·lectual o Industrial de Forfets de Nòrdic o de tercers inclosos en forfetsdenordic.cat que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE FORFETSDENORDIC.CAT

Forfets de Nòrdic no garanteix la inexistència d'interrupcions o errades en l’accés a forfetsdenordic.cat, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà esforços, per intentar evitar-los, arranjar-los o actualitzar-los. Per tant,, Forfets de Nòrdic no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produïts en l'usuari provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Forfets de Nòrdic exclou, excepte les contemplades en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de forfetsdenordic.cat i dels Continguts, a l’incompliment de l’expectativa d’utilitat que l'usuari hagués pogut atribuir a forfetsdenordic.cat i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareguin en aquesta Web és exclusivament la d’informar a l'usuari sobre l’existència d’altres Web que tenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Forfets de Nòrdic no es fa responsable dels continguts de les pàgines enllaçades, del funcionament o ús dels Hiperenllaços ni del resultat dels mateixos, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a forfetsdenordic.cat no implica l'obligació per part de Forfets de Nòrdic de controlar l'absència de virus, cucs informàtics o qualsevol altre element informàtic danyat. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per la detecció i desinfecció de programes informàtics danyats, pel que Forfets de Nòrdic no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestació del servei de forfetsdenordic.cat, ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l’ordinador de l'usuari emprat per la connexió als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

La prestació del servei de forfetsdenordic.cat i dels Continguts té, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, Forfets de Nòrdic, qi/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, Forfets de Nòrdic advertirà prèviament l'acabament o suspensió de forfetsdenordic.cat.

QUALITAT DE FORFETSDENORDIC.CAT

Donat l’entorn dinàmic i canviant de la informació i dels serveis que se subministren a través de forfetsdenordic.cat, Forfets de Nòrdic posa èmfasi, però no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informació de les pàgines d’aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Forfets de Nòrdic exclou de tota responsabilitat per les decisions que l'usuari pugui prendre basant-se en aquesta informació, així com per les possibles errades tipogràfiques que puguin tenir els documents i gràfics de forfetsdenordic.cat. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Forfets de Nòrdic a l'usuari efectuades per qualsevol mitjà es consideraran eficaces a tots els efectes.

JURISDICCIÓ

Per totes les qüestions que es plantegin sobre la interpretació, aplicació i compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, totes les parts que intervenen se sometent als Jutges i Tribunals de la província de Lleida, renunciant de forma expressa a qualsevol fur o jurisdicció que pugui correspondre-li.

LEGISLACIÓ APLICABLE

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.